ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12/01/2021 |
เปิดเผยราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารทดสอบวัสดุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1jVFVQpiL_bJ0b34NUi062Q_mcwef2k-2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1u9VC6W8wluz7nANmg_x8rRgdiUpJ0IGm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13Ls83yYCtm1jo30QLmeP8EvlIBf6IA9w/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rNF-bQMSQZFvVtQME_MWz_pKylxesK7c/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZPiTLOMHY0xPkbEDmMz6RpNZhsUUnUVv/view?usp=sharing

 

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 075-356252 ต่อ 319,323

 

 

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด               062-2433581

ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา                      089-8739994

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ                         092-3249591

ผู้อำนวยการกองคลัง                                                062-9614359

ผู้อำนวยการกองช่าง                                                 081-9612534

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน                             081-3709927

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         089-8740006

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      082-3539156

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                                     089-8740009

ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   084-0628326

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                                     086-2702477

 

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ