ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 17/08/2020 |
เปิดเผยราคากลาง จ้างจัดสถานที่ อุปกรณ์สนาม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช นครเกมส์

https://drive.google.com/file/d/1Uk49WfiIoR3bbBunkqSbP4gLFiTjfNpy/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 075-356252 ต่อ 319,323

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ