ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25/08/2020 |
เปิดเผยราคากลาง จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1LclAB3hcnk3rm9oZlnpMyv6vpsoR85_4/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 075-356252 ต่อ 319,323

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ