ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19/06/2020 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลู่ยางสังเคราะห์ พร้อมอุปกรณ์ติดสนามและระบบระบายน้ำ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดเผยราคากลาง 1 : https://drive.google.com/file/d/1cOzgCiwbTrH0-OkXUfjsSyRQP7b6rosd/view?usp=sharing

เปิดเผยราคากลาง 2 : https://drive.google.com/file/d/1CqfIZ7z2TOLlM2IUUeYovniMzClhiU1N/view?usp=sharing

เปิดเผยราคากลาง 3 : https://drive.google.com/file/d/1Hi9TZIerYFKSrD_dWhIKE8fd1YzckBa4/view?usp=sharing

ร่างขอบเขต : https://drive.google.com/file/d/1Y0NA068bFbEsn8yv2xO0hfoJhwnx72fD/view?usp=sharing

รูปแบบรายการ 1 : https://drive.google.com/file/d/1r9h6_lqICDyzkvTQvixhGTFjWaA3jykf/view?usp=sharing

รูปแบบรายการ 2 : https://drive.google.com/file/d/1E_CDiE3_wf_2cp0ZBJpLWU1jkixRfN5O/view?usp=sharing

รูปแบบรายการ 3 : https://drive.google.com/file/d/1R7mi7ReZfme3bmRFiBeLmMS2Mwg3BfYf/view?usp=sharing

รูปแบบรายการ 4 : https://drive.google.com/file/d/1R7mi7ReZfme3bmRFiBeLmMS2Mwg3BfYf/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ