ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19/06/2020 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสายทหารช่าง (สายสามแยกถนนทุ่งใหญ่-พระแสง) หมู่ที่ 3 ถึงบ้านวังปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1aTCZfc0fpZTcp6IgHlI5LIaM1Y1_a17J/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ