ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 08/05/2020 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจัดสรร-ทางกรวด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/open?id=1BfUQU10eOXIt7opXt4pdAAWg6QIEA9ke

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ