ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 01/05/2020 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านควนปริง-บ้านนายสวัสดิ์ สายแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1qaQ3JpogibctXlm-_wLSws9Ho8OGLsTn

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ