ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 01/05/2020 |
เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกหรั่ง หมู่ที่๒ ตำบลบ้านราม-เขตหมู่ที่ ๓ ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/open?id=1z-1s_t-b0rXjGPLAgdRpgS41cu1Aez3m

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ