ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 17/03/2020 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหอประชุม-บ้านนายสมโชค หมู่ที่ 8 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1llWRb5_EYuBiKR8rZD-BoSeKeQscCr0_/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ