ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 31/01/2020 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางพระ - บ้านบางตะพงษ์ (นศ.ถ1-0104) ตำบลบางตะพงษ์ อำเภอปากพนัง ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดเผยราคากลาง : https://drive.google.com/open?id=11x42LGjfdt7F7DLe5V04txjDyh1sJi9b

เปิดเผยราคากลาง : https://drive.google.com/open?id=1GaoKNvDSzdu3N6L-CFyqZPrXCa69QyxU

เปิดเผยราคากลาง : https://drive.google.com/open?id=1BeQ-JgKYgYpXmChqBl33ME82oDPmNzHT

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ