ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 31/01/2020 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางคลุ้ง-บ้านเกาะแซะ (อบจ.นศ.3402) ตำบลท่าเสม็ด ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1hVl-wfFBrTp4Kf94aOW5lqFQbTA7_iKL/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ