ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 09/10/2019 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างประาสัมพันธ์ ตามโครงการปรชาสัมพันธ์งานภารกิจและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางสื่อโทรทัศน์

https://drive.google.com/open?id=1io5xP07u0notuvh5fycfzY4kQBiZBG2B

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ