ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 09/09/2019 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างตีเส้นจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางคลุ้ง - บ้านเกาะแซะ (อบจ.นศ.3402) อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://drive.google.com/file/d/1jYQFygGFH4Zj5Od6CPY0O7BMqpkTBKKo/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ