ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14/08/2019 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบ Unconfined Compression Test

https://drive.google.com/open?id=185Z8Q76-NOa7SUyAmQxNJXhaw24nCSID

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ