ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 09/08/2019 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมจิก-ศูนย์ราชการใหม่ หมู่ที่ 11,12 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1CGM3Ozo5aXn5Jrrw3eFEJWd-kgx9rxz2/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ