ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 09/08/2019 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างถนนตามภารกิจถ่ายโอน (ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง 4110 - บ้านพอโกบ (อบจ.นศ.6203) อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เปิดเผยราคากลาง 1 : https://drive.google.com/open?id=1aKsRc5bUUIUNhS45MOxKnlqzwheHnlSZ

เปิดเผยราคากลาง 2 : https://drive.google.com/open?id=1p-UC3z8HQn3yRbcIik1efwbqzNCOsgK1

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ