ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 01/08/2019 |
ประกวดราคาซื้อโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางACสายบ้านบางคลุ้ง - บ้านเกาะแซะ (อบจ.นศ. 3402) อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยการซื้อวัสดุเพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/open?id=1MuRwUGP9HwQiHOuLvjI18Kk-_eG4nVTZ

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ