ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10/05/2019 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบวงแหวน หมู่ที่ ๔ ตำบลหูล่อง - หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1gNatQlYYxIJhE42wqKbYy9v7YYHRBNjC/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ