ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 01/03/2019 |
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ซาก)

https://drive.google.com/open?id=1AREeCgz-dCxfuMZau5zMaG12X5yzZQbP

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ