ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27/09/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านชายถนน-บ้านบางขลบ (นศ.ถ1-0096) ตำบลบางจาก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1MIWr1wb9TgAltS-vNZA637rtCB938BJa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1m4uQ-Nc2yD6yV8sJQJ1kyoRYiNwTaZmM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TrC2m6wHAnKilepJOAIjCbMX0z_bJOcu/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ