ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 08/06/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-บางเนียน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1_8ZSe_HsOccUbmokaTmLFffYK4d3p2Vb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TPbtlA5HxLo5QssEgeznCFJu-wcWdMri/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13Phd8yjFXmDdjDyMZ2S52H5RBXVRVx57/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ