ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 08/06/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองระแนะ หมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1IVDCSS5elkEfNtxSPiCoaHcGVPBZWjDi/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19hsOA1GyrabqcXUKN-jR2CBYXHaZIDOm/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ