ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 07/08/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง โรงเรียนบ้านน้ำโฉ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MRFM1NG4zOVJpMzQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MU2pTZmlRck9MNE0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MTWpBQ216cHNIbVU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MbHVldkUyajM4R0k/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MZ2pkb3dZVC1Da0U/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MY2dSX2VHWDlwLTg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MWXVKYWZQc05Ob28/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MdWVMSzFXWDdJdk0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MLThjSV9sSnpKaXM/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ