รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 วันที่ 16/11/2017 |

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 11 มกราคม 2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 25 มกราคม 2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 12 เมษายน 2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 26 เมษายน 2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2560

 

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 075-356252 ต่อ 319,323

 

 

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด               062-2433581

ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา                      089-8739994

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ                         092-3249591

ผู้อำนวยการกองคลัง                                                062-9614359

ผู้อำนวยการกองช่าง                                                 081-9612534

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน                             081-3709927

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         089-8740006

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      082-3539156

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                                     089-8740009

ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   084-0628326

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                                     086-2702477

 

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ