รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2559 วันที่ 14/03/2017 |

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 13 มกราคม 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 27 มกราคม 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2559 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 11 เมษายน 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 27 เมษายน 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 14 กันยายน 2559 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2559

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2559

 

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 075-356252 ต่อ 319,323

 

 

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด               062-2433581

ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา                      089-8739994

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ                         092-3249591

ผู้อำนวยการกองคลัง                                                062-9614359

ผู้อำนวยการกองช่าง                                                 081-9612534

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน                             081-3709927

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         089-8740006

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      082-3539156

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                                     089-8740009

ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   084-0628326

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                                     086-2702477

 

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ