ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 21/09/2015 |

ดาวน์โหลด ปกข้อบัญญัติ ที่นี่

ดาวน์โหลด สารบัญ ที่นี่

ดาวน์โหลด บันทึกข้อความ ที่นี่

ดาวน์โหลด ลงนามประกาศใช้ ที่นี่

ดาวน์โหลด ส่วนที่ 1 ที่นี่

ดาวน์โหลด คำแถลงงบประมาณ ที่นี่

ดาวน์โหลด คำแถลงงบประมาณ 2.1 รายรับ ที่นี่

ดาวน์โหลด ส่วนที่ 2 ที่นี่

ดาวน์โหลด บันทึกหลักการ ที่นี่

ดาวน์โหลด เหตุผล น.8 ที่นี่

ดาวน์โหลด รายงานประมาณการรายรับ ที่นี่

ดาวน์โหลด รายละเอียดประมาณการรายรับ ที่นี่

รายละเอียดรายจ่ายทั่วไป

ดาวน์โหลด ข้อบัญญัติงบประมาณรายรายจ่าย ที่นี่

*** ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารทั้งหมด ที่นี่ 

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ