แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 02/05/2015 |

ดาวน์โหลดเอกสาร ปกใน ที่นี่!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร  ประกาศแผนการดำเนินงาน ๒๕๕๘ ที่นี่!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร  สารบัญ ที่นี่!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร  ส่วนที่ ๑ บทนำ ที่นี่!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร  ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ ๒๕๕๘ ที่นี่!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร  กราฟแสดงจำนวนโครงการ ที่นี่!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร  ส่วนที่ ๓ การติดตาม ๕๘ ที่นี่!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร  ยุทธศาสตร์ ๑ ที่นี่!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร  ยุทธศาสตร์ ที่นี่!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร  ยุทธศาสตร์ ๓ ที่นี่!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร  ยุทธศาสตร์ ๔ ที่นี่!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร  ยุทธศาสตร์ ๕ ที่นี่!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร  ยุทธศาสตร์ ๖ ที่นี่!!!

 ดาวน์โหลดเอกสาร ยุทธศาสตร์ ๗ ที่นี่!!!

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ