ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 29/04/2015 |

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป ที่นี่ !!!

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน ที่นี่ !!!

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร 3.งานแผนการศึกษา ที่นี่ !!!

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร 4.แผนงานสาธารณสุข ที่นี่ !!!

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร 5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ ที่นี่ !!!

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร 6.แผนงานเคหะและชุมชน  ที่นี่ !!!

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร 7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ที่นี่ !!!

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร 8.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ที่นี่ !!!

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร  9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ที่นี่ !!!

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร  10.แผนงานการเกษตร ที่นี่ !!!

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร  11.แผนงานการพาณิชย์ ที่นี่ !!!

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร 12.แผนงานงบกลาง ที่นี่ !!!


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 5online
» 122 Today
» 164 Yesterday
» 2441 Week
» 3632 Month
» 3632 Year
» 3632 Total
Record: 491 (21.11.2022)
(IT CENTER)