แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) วันที่ 14/10/2013 |

หน้าปก
ประกาศ
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 สภาพทั่วไป
บทที่ 3 วิเคราะห์ศักยภาพ
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
บทที่ 5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
        5.1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการสาธารณะฯ
        5.2 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
        5.3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมอาชีพ
        5.4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข
        5.5 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
        5.6 ยุทธศาสตร์ดานการศึกษา ศาสนา
        5.7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
        บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
บทที่ 6 ตัวชี้วัด

Download All

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ