ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2557 วันที่ 19/09/2013 |

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ลงนามประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้ว 
 จึงขอประกาศฯ มาให้ทราบโดยทั่วกัน 
และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ