แผนพัฒนาสามปี (2556-2558) วันที่ 14/12/2012 |

หน้าปก 
ประกาศ 
คำนำ 
สารบัญ 
บทที่ 1 บทนำ 
บทที่ 2 สภาพทั่วไป 
บทที่ 3 วิเคราะห์ศักยภาพ 
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
บทที่ 5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
        5.1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการสาธารณะฯ 
        5.2 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
        5.3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
        5.4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 
        5.5 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
        5.6 ยุทธศาสตร์ดานการศึกษา ศาสนา 
        5.7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
บทที่ 6 ตัวชี้วัด

Download Part1  Part2

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ