ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 07/03/2022 |
การควบคุมภายใน

>กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

>รายงานผลการตรวจการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

>รายงานผลการตรวจสอบเงินอุดหนุนส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

>รายงานผลการตรวจติดตามผลการตรวจสอบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรี วงดุริยางค์ วงโยธวาทิต ปีงบประมาณ 2562

>แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

>แบบ ปค.1 (สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.62 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563)

>แบบ ปค.4 (สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.62 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563)

>แบบ ปค.5 (สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.62 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563)

>แบบ ปค.6 (สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.62 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563)

>หนังสือนำส่งรายงานการประเมิณผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

>การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564

>แบบ ปค.1 (สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.63 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564)

>แบบ ปค.4 (สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.63 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564)

>แบบ ปค.5 (สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.63 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564)

>แบบ ปค.6 (สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.63 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564)

>รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

>การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2565

>ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 4online
» 82 Today
» 494 Yesterday
» 1001 Week
» 2575 Month
» 2575 Year
» 2575 Total
Record: 494 (24.05.2022)
(IT CENTER)