ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 05/05/2021 |
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

คู่มือการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

คู่มือการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

คู่มือการปฏิบัติงานกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในการคลัง การพัสดุ และอื่นๆ

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทอนิกส์ (e-GP)

คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

คู่มือการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การคลัง การพัสดุ และอื่นๆ

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 23 Today
» 551 Yesterday
» 2153 Week
» 2833 Month
» 2833 Year
» 2833 Total
Record: 566 (13.09.2021)
(IT CENTER)