ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 05/05/2021 |
การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

♦ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   - แผนพัฒนาหมู่บ้าน

   - การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาขยะทะเลในอ่าวปากนคร

   - โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563

♦ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ

   - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางลงวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

   - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางลงวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

   - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางลงวินัย พ.ศ. 2558

   - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

♦ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

   - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของอข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

   - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการองคืการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

   - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

♦ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

   - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหาส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

   - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

  - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ขององคืการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   - โครงการจัดทำจดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายด้านวินัยและคดีปกครอง ปีที่ 4

   - โครงการจัดทำจดหมายข่าว "อบจ.นศ.ร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปีที่ 5"

   - โครงการจัดทำจดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์กรปกคราองส่วนท้องถิ่น ปีที่ 6

   - แนวทางการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

   - โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

   - โครงการจัดทำจดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

♦ การประเมิณความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

   - แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   - ผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

   - ประกาศองค์การบริหาร่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหาร่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

  ♦ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

   - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

   - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

 ♦ แผนป้องกันการทุจริต

   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

   - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รอบ 12 เดือน

   - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รอบ 6 เดือน

♦ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

   - รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   - รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 7online
» 219 Today
» 580 Yesterday
» 799 Week
» 6870 Month
» 6870 Year
» 6870 Total
Record: 1430 (05.01.2022)
(IT CENTER)