ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 14/05/2020 |
อบจ.นศ.ดำเนินมาตรการป้องกัน ยับยั้ง COVID-19

>>>การประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเกี่ยวกับการรับมือโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)<<<

>>>อบจ.นศ. และเจ้าหน้าที่ ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั่วทั้งพื้นที่อาคารสำนักงาน อบจ.นครศรีธรรมราช<<<

>>>การประชุมชี้แจงบทบาทและอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563<<<

>>>การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช คั้งที่ 3<<<

>>>อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (covid 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง<<<

 

 

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ