ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30/04/2020 |
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการยื่นคำขอการรับรอง การรับแจ้ง หรือการดำเนินธุรกรรมอื่นๆกับ อบจ.นครศรีธรรมราช

>>>รายละเอียด<<<

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ