ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 13/02/2020 |
ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ต่อรูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

          โดยให้จัดทำความเห็นเป็นหนังสือ ระบุรายละเอียดต่างๆที่เสนอความคิดเห็น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ปัจจุบัน และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ยื่นด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 55 หมู่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

******************************************

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

>>>รูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้ง<<<

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ