ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 03/02/2020 |
ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์แหล่งมรดกและวัฒนธรรม

>>ดาวน์โหลด<<

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ