ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 13/01/2020 |
รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม

>>>ดาวน์โหลด<<<

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ