ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 03/07/2019 |
การแข่งขันกีฬากรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน นครเกมส์ 62

>>>แบบฟอร์มใบสมัคร<<<

>>>ระเบียบการแข่งขัน<<<

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ