ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 13/05/2019 |
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

 

              องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เยาวชนและประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณยะและนำขยะหรือของเสียเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกอประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสามารถนำไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์และเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และร่วมทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nakhonsi.go.th หรือสอบถามที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 5 ถนน นครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร 075-324949 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยกำหนดจัดการประกวดพิจารณาตัดสินผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมประกวดฯกรุณานำผลงานมาแสดงในวันดังกล่าว  

******************************************

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

>>>รายละเอียด<<<

>>>ใบสมัคร<<<

 

 

 

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ