ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 26/03/2019 |
การฝึกอบรมอาชีพในสาขาต่างๆ รุ่นที่ 57

การฝึกอบรมอาชีพในสาขาต่างๆ รุ่นที่ 57

          ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา  เปิดรับสมัครสตรี เยาวสตรี และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ อายุระหว่าง 14 - 60 ปี เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในสาขาต่างๆ รุ่นที่ 57 และจัดบริการสวัสดิการด้านปัจจัยสี่ และวัสดุฝึกอาชีพตลอดหลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที 074-584111,074-584112, 074-584113

 

>>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<<

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ