ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 01/03/2019 |
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

                                                             รวมข้อมูลข่าวสารเผยแพร่

 

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  ลงวันที่ 27 มกราคม 2559

        ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

 1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. แผนการจัดหาพัสดุ
 3. รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคา-ประกวดราคา และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลในแต่ละโครงการ/รายการ
 4. ผลการจัดหาพัสดุทุกโครงการ/รายการ
 5. สรุปผลการจัดหาพัสดุทุกโครงการ/รายการ
 6. รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ และรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ
 7. รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
 8. รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงาน/ผลการตรวจสอบของ สตง.

                       ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน

 1. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชน
 2. เอกสาร คู่มือการปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้ข้อ 1.
 3. ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
 4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ-รับบริการของประชาชน ที่จัดทำโดยหน่วยงานภายใน/ภายนอก
 5. หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ
 6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับร้องเรียน และรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง
 7. รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุม/ตรวจสอบภายใน

                                             ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานของหน่วยงาน

 1. โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 3. แผนปฏิบัติงานประจำปี รวมถึงงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามแผนงานและโครงการ
 4. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติที่ต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
 5. คู่มือการปฏิบัติงานตามข้อ 4.
 6. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

                                             ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน

 1. แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี
 2. หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงาน/โครงการ
 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงาน/โครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
 4. รายงานการวิเคราะห์/รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่จัดทำโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
 5. รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสตง.

                                              ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

 1. หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร เอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก/สรรหาในแต่ละคราว
 2. รายงานผลการดำเนินการคัดเลือก/สรรหา
 3. มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพในแต่ละรอบ
 4. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณ/ให้โทษต่อบุคลากร
 5. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร
 6. รายงานผลการประเมินตามข้อ 4. และ 5.

                            ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 1. หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
 2. รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี
 3. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
 4. รายงานการประเมินผลตามข้อ 3. ที่จัดทำโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน/รายงาน/ผลการตรวจสอบของสตง./หน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผล ตามกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ