ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 23/11/2018 |
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

>>>รายละเอียด<<<

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ