ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 11/04/2017 |
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2559

        ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

*************************************************

 

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ