ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24/02/2017 |
ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชารัฐรักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชารัฐรักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ

 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 41 จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม“โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชารัฐรักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจนานาประการและพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          โดยมีกิจกรรม ทำความสะอาดสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช, กิจกรรมเสวนา เรื่องเสด็จเมืองนคร พระอัจฉริยะภาพ, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน, กิจกรรมสวดมาติกาบังสุกุลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและกิจกรรมนิทรรศการ การเรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ

 

 

ตามกำหนดการที่แนบมานี้

 

กำหนดการ

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชารัฐรักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

************************************************************

กิจกรรมทำความสะอาดสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา 08.00 น.                     - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วนพร้อมกัน ณ บริเวณโรงยิมเนเซี่ยมสนาม

      กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

                                       - เจ้าหน้าที่จัดกลุ่มและกำหนดพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมแต่ละกลุ่ม

เวลา 09.00 น.                    - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดกิจกรรม

                                       - นายก อบจ.นครศรีธรรมราช /ผู้แทน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

                                      - ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม/แต่ละกลุ่มแยกย้ายกันทำกิจกรรม

                                        ทำความสะอาดตามจุดที่กำหนด

                                      - ทุกส่วนราชการร่วมกันทำกิจกกรมตามจุดที่กำหนดจนแล้วเสร็จ

เวลา 12.00 น.                   - สรุปกิจกรรม/เสร็จสิ้นภารกิจ

 

กำหนดการ

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชารัฐรักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราชและสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

************************************************************

นิทรรศการการเรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เวลา 08.00-09.00 น.             - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนและประจำที่นั่ง ณ ศาลาประชาคมโรงละคร                                                                         อบจ.นครศรีธรรมราช ชั้น 3

เวลา 09.40 น.                       - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดกิจกรรม

                                          - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช/ผู้แทน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์

                                         - ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเสวนาฯ

เวลา 10.00-12.00 น.             - พิธีกรเชิญผู้เข้าร่วมเสวนาฯ ดำเนินการตามลำดับ  

 

กำหนดการ

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชารัฐรักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

************************************************************

กิจกรรมสวดมาติกาบังสกุล

เวลา 13.30 น.            - ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมกัน                                                                    บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

                              - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

                              - พิธีกรสงฆ์นำเข้าสู่พิธีการ

                              - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                              - ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์                                                                           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                              - ประธานประจำแท่นพิธี กล่าวแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                              - พิธีกรสงฆ์อาราธนาศีล

                              - ประธานสงฆ์ให้ศีล

                              - พิธีกรสงฆ์อาราธนาธรรม

                             - พระสงฆ์ 89 รูป สวดมาติกาบังสุกุล จบแล้ว

     - เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดภูษาโยง

                             - ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล (จำนวน 10 ไตร)

                             - พระสงฆ์สดับปกรณ์

                             - ผู้มีเกียรติ (10 ท่าน) ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

                             - พระสงฆ์อนุโมทนา

                             - ประธานในพิธี กรวดน้ำ

                             - ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล 89 วินาที

                             - ประธานในพิธี กราบพระรัตนตรัย หน้าโต๊ะหมู่บูชา กราบถวายสักการะพระบรม                                                                ฉายาลักษณ์ หน้าโต๊ะหมู่บูชา กราบลาพระสงฆ์

                             - เสร็จพิธี

 

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ