รายงานผลการตรวจสอบภายใน วันที่ 17/08/2018 |

>>>หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561<<<

รายงานผลการตรวจสอบ โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 (บ้านสำนักไม้เรียบ)

รายงานผลการตรวจสอบ โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการตรวจสอบ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการตรวจสอบ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการตรวจสอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการตรวจสอบ โรงเรียนวัดสำนักขัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการตรวจสอบ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการตรวจสอบ โรงเรียนบ้านน้ำโฉ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการตรวจสอบ โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการตรวจสอบ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ