โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง กิจกรรมฝึกอบรมการทำกล่องเลี้ยงผึ้งโพรงและการเลี้ยงผึ้งโพรง อำเภอชะอวด วันที่ 31-07-2019

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ