อบจ.นศ.จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการกิจกรรมฝึกอบรมการตกแต่งอาคารสถานที่ด้วยผ้าและการจัดดอกไม้สด ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 08-07-2019

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ