อบจ.นครศรีธรรมราชรวมพลังบริจาคเงินจัดถุงยังชีพแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง วันที่ 13-12-2016

อบจ.นครศรีธรรมราชรวมพลังบริจาคเงินจัดถุงยังชีพแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง


นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ